Projekti

2023./2024. mācību gads

Vecākās grupiņas “Bitīte” audzēkņi no 7.līdz 10.maijam piedalījās “Esi interneta izcilnieks!” izaicinājumā.
Sarunās, diskusijās, daudzveidīgu problēmjautājumu risināšanā, bērni dalījās savā pieredzē un viedoklī, kas ir internets, ko ar to dara, kā jāuzvedas sabiedrībā un arī interneta vidē. Iepazināmies ar Interneta izcilniekiem Gudro, Piesardzīgo, Drošo, Laipno un Drosmīgo – veidojām katram “varonim” atbilstošo origami figūriņu, kā arī prātojām un rakstījām, kāds ir katrs no izcilniekiem, kas tiem patīk, nepatīk, kādēļ mēs gribētu ar tiem draudzēties.
Kopā ar bērniem nonācām pie secinājuma, ka mēs esam Interneta Piesardzīgie – kad kaut ko nezinam, nesaprotam, jautājam palīdzību un padomu vecākiem. Un, lai tiktu galā ar origami figūriņām, kļuvām par Pacietīgajiem, Rūpīgajiem un Izturīgajiem – nevēlējāmies “atviegloto variantu”, līmējot varoņus plaknē, bet cītīgi, rūpīgi centāmies griezt un locīt, lai izveidotu savu varoni ar ko draudzēties, rotaļāties un lepoties – varonis, kas sargās mūs internetā un atgādinās par drošību un piesardzību sociālajā vidē!

2024. gada februāris – jūnijs vecākās grupas “Bitīte” audzēkņi ar skolotāju Lauru Tutinu piedalās starptautiskajā eTwinning projektā “Iepazīsti mani caur manu kultūru”. Projektā piedalās 25 partneri:  Rumānija (8), Turcija (3), Gruzija (3), Grieķija (2), Tunisija (2), Čehija (1), Polija (1), Ukraina (1), Latvija (1), Armēnija (1) , Lietuva(1), Serbija(1). Bērni ir ļoti zinātkāri par jaunām lietām. Katrai valstij ir īpaša kultūra, sākot no arhitektūras, līdz mūzikai un beidzot ar paražām. Mēs vēlamies, lai mūsu skolēni apgūtu jaunu informāciju, redzētu jaunas kultūras, izmantojot fotogrāfiju. Mēs vēlamies, lai mūsu skolēni mācās no citu tautu kultūras, eksperimentējot. Katra partnervalsts ar dažādu aktivitāšu palīdzību iepazīstinās ar paražām, tradīcijām, kas pastāv savā valstī.
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/know-me-through-my-culture
https://www.facebook.com/knowmethoughmyculture

23. janvārī metodiķe Alla Ratnika dalījās pieredzē vebinārā par eTwinning sadarbības projektu pieredzi pirmsskolās, stāstot par projektu “Maizes alfabēts”, kurā piedalījās grupas “Rūķītis” audzēkņi un skolotājas Santa Jermakova un Vita Avišāne, kā tas sekmēja bērnu valodas attīstību un lasītprasmi. Vebinārs tika straumēts Latvijas eTwinning Facebook lapā, vebināra ieraksts publicēts arī YouTube un Latvijas eTwinning tīmekļa vietnē.

Pieejams ieraksts un materiāli no eTwinning projektu pieredzes vebināra pirmsskolām

Iestādes   grupas “Rūķītis” izglītojamie turpina piedalīties AS “Latvijas valsts meži” ekoprogrammā  “Cūkmena detektīvi” 5 – 7 gadus jauniem bērniem ar mērķi rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā.

Projekta ietvaros notika ekskursija uz Ludzas novadpētniecības muzeju. Caur muzejpedagoģiskām programmām “Meža putni”, “Dzīvnieku valstī” audzēkņi  iepazinās ar meža putniem un dzīvniekiem (bildes galerijā).

Grupu “Bitīte”, “Rūķītis” audzēkņi pirmsskolas skolotāju Lauras Tutinas un Santas Jermakovas vadībā apgūst interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs” (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītais projekts “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”.) Programmas pieeja ir uzņēmējdarbības kompetences attīstīšana šīs kompetences plašākajā nozīmē – cilvēku spējas aktīvi piedalīties sabiedrībā, pilnvērtīgi dzīvot un strādāt un īstenot iniciatīvas, radīt vērtību gan privātajā, gan valsts, gan citos sektoros vai jebkurā kombinācijā. Tātad vispārēja personības attīstība – mācīšanās domāt, analizēt, risināt; attieksmes pret dabu, vidi, cilvēkiem veidošana, mācīšanās mācīties un pašvadīta mācīšanās mūzā garumā; proaktivitāte un izziņas procesa veicināšana iespēju identificēšanai un realizēšanai, lai mācību laikā iegūto izglītojamie spētu pārnest reālajā dzīvē neatkarīgi no nākotnes karjeras mērķa – būt darba devējam vai ņēmējām.

Pirmsskolas līmenis vairāk fokusēts uz finanšu pratības attīstīšanu, ekonomikas pamatjautājumiem, kas būtiski ne tikai tiem skolēniem, kuri padziļināti interesējas par uzņēmējdarbību, bet arī jebkuram sabiedrības loceklim.

2023. gada 25. – 29. septembrī iestādes vecākās grupas “Rūķītis” izglītojamie piedalījās ESF projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādēs” – “Dari-zini-uzzini-mini” . Bērniem tika organizētas: radošā darbnīca “Veselības atslēdziņa”, mācību ekskursija uz “Griķu rezidenci” – interaktīvā nodarbība “Griķīši”, interaktīvi izzinoša nodarbība “Zobiņi bez robiņiem”, nodarbība ar logopēdi “Burtiņu noslēpumi”, fiziskās aktivitātes “Sporto – vesels”, nodarbība ar psihologu “Emocijas visur”, interaktīvi izzinoša nodarbība “Vesels – laimīgs”.

11.11.2023. iestādes 8 pirmsskolas skolotājas piedalījās Erasmus + projekta “Radošā kaste: Novatorisku pieeju veicināšana izglītības formātu veidošanai darbā ar jaunatni “INEDA Nr. 2021-1-PL01-KA220-YOU-000028673 rezultātu izplatīšanas seminārā “RUNĀJOŠĀ SIENA: TEORIJA UN LABĀS PRAKSES PIEMĒRI” sadarbības ietvaros ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, kas  paredz sadarbību studentu prakses programmu īstenošanā, informācijas un pieredzes apmaiņā, piedāvājot arī idejas zinātniski pētniecisko darbu veikšanai par pirmsskolas izglītības iestādē aktuālām tēmām.

2022./2023. mācību gads

Grupas “Rūķītis” bērni ar skolotājām V. Avišāni un S. Jermakovu piedalījās eTwinning nacionālajā projektā “Maizes alfabēts”. Tehnisko atbalstu un palīdzību sniedza metodiķe A. Ratnika. Projekta materiāli tika ievietoti TwinSpace projekta mājas lapā.

https://www.canva.com/design/DAFbxr6RnMg/uQJgvuoVGrSDqkpusIUuQQ/view?utm_content=DAFbxr6RnMg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Projekta partneri: Nīcas PII “Spārīte”, Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”, Salaspils 1. pirmsskolas izglītības iestāde un grupas “Rūķītis” audzēkņi ar skolotājām. Projekts ilga no oktobra līdz aprīļa beigām. Projekta ietvaros tika organizēta mācību ekskursija uz Aglonas maizes muzeju (foto galerijā), izveidota mape “No grauda līdz klaipam”, grupā izveidotas un izspēlētas didaktiskās spēles “Atpazīsim graudus”, sagatavots un novadīts vecākiem literāri –muzikālais pasākums “Jautrie pavāri” (foto galerijā)

2023. gada 15. – 19. maijā iestādes vecākās grupas “Rūķītis” izglītojamie piedalījās ESF projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādēs” – “Dari-zini-uzzini-mini” .

Rezultātā tika novadītas fiziskās aktivitātes “Sporto-vesels”, “Kustinācija”, nodarbības ar psihologu “Draudzības noslēpums”, interaktīvi izzinošas nodarbības “Zobiņu ceļojums”,  “Veselībnieks”, “Antistresa spilventiņi”, ekskursija uz SIA KUUP ar meistarklasi “Kakao burbuļojošais ceļš”.

Projekta ietvaros tika veiktas slimību profilakses pasākumi ar speciālistu palīdzību par mutes dobuma higiēnu, veselīgo uzturu un dzīvesveidu, antistresa noņemšanas paņēmieniem,  tādējādi samazinot izglītojamo saslimstību.

Iestādes vecākās grupas “Rūķītis” izglītojamie piedalījās AS “Latvijas valsts meži” ekoprogrammā  “Cūkmena detektīvi” 5 – 7 gadus jauniem bērniem ar mērķi rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Projekta ietvaros notika ekskursija uz Janapoles mežu (bildes galerijā), kur meža dienesta darbinieks stāstīja bērniem, kā uzvesties mežā, ka arī parādīja un pastāstīja, ka notiek meža resursu atjaunošana. Projekta gaitā bērni iepazinās ar  “Meža netīriem noslēpumiem”, tēmām “Cūkmenam pa pēdām”, “Mežs rotaļlietu kastē” un “Audzēsim skābekli”. Skolotājas regulāri sūtīja projekta organizatoriem atskaiti par paveikto darbu. 24. maijā pie mums bērnudārzā ciemojās Cūkmens. Visi grupas bērni, skolotājas un mūsu iestāde saņēma DIPLOMU par aktīvu līdzdalību meža netīro noslēpumu atklāšanā (bildes galerijā)