Par mums

Par mums:
Vadītāja Ilona Zaharkeviča
Pieņemšanas laiks: pirmdien 12:30 – 16:30
ceturtdien 8:00 – 12:30, 13:00 – 16:30
Pirmsskolas izglītības metodiķe Alla Ratnika
Mūzikas skolotāja Madara Broliša
Sporta skolotāja Lāsma Zagorska
Izglītības iestādes veselības speciālists Natālija Osipova                                                                          Saimniecības daļas vadītāja   Diandra Dzene

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES MISIJA – pirmsskolas izglītības iestāde, kurā tiek sekmēta bērna vispusīga attīstība, pozitīva pašsajūta un likti pamati turpmākās pamatizglītības kvalitatīvai apguvei.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VĪZIJA – sabiedrībai atvērta pirmsskolas izglītības iestāde, kurā realizē kompetencēs balstītu mācību procesu, rāda pozitīvu un attīstošu mācību vidi un veicina radošumu un vēlmi gūt jaunas zināšanas.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VĒRTĪBAS –

Cieņa – ikviens ir pelnījis cieņpilnu attieksmi. Cieņa pret sevi, cieņa pret apkārtējiem ir mūsu attiecību pamats.

Atbildība – prast uzņemties atbildību par saviem darbiem, saviem vārdiem, sev uzticēto veikt ar lielu atbildības sajūtu.

Sadarbība –veicināt savstarpēju sadarbību, kurā iesaistās gan darbinieki, gan bērni, gan vecāki.

Mūsu moto:

Bērni ir kā puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem.

Z. Mauriņa

Iestāde īsteno:

Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)